Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 32
Tạp chí: The 1st International Conference on Applied Science, Technology and Management (ASTeM 2014)
Liên kết:

Facility planning is a strategic issue in manufacturing planning. A well-designed facility layout will facilitate the production flow, simplify handling of materials, and ensure product flexibility. In production environment, where product mix changes and demand volumes fluctuates, a hybrid cellular layout that includes cell layout and functional groups is probably the most appropriate. Designing a hybrid layout however is a complex problem. This article presents a structured approach to choose appropriate design for a hybrid cellular layout.  The approach is a combination of tools and algorithms that covers the whole facility planning process from data collection, cell formation (Family formation), cell layout and shop layout. One case study where the approach was successfully applied to improve material flow is also introduced.

Các bài báo khác
Số 04 (2016) Trang: 28-35
Tải về
(2022) Trang: 69-81
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM (CLSCM-2022)
(2022) Trang: 82
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM (CLSCM-2022)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...