Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 50-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/09/2014

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

Factors affecting the satisfaction of citizen towards water supply service in Ninh Kieu  district, Can Tho city

Từ khóa:

Khách hàng, mức độ hài lòng, dịch vụ cung cấp nước sạch, Ninh Kiều

Keywords:

Customer, satisfaction, water supply service

ABSTRACT

The cronbach alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and linear regression analysis were used in the study to identify factors that affect citizen's satisfaction on water supply services (WSS) at Ninh Kieu District, Can Tho City. Research data from the study were collected from 228 people, who have been using water supply services at Ninh Kieu District. The research results identified the factors that affected the level of people’s satisfaction on WSS is the confidence and assurance, the ability to meet and means of tangible and empathy. In particular, the factor of the ability to meet is the most influential to the people’s satisfaction towards WSS. A number of recommendations are proposed in order to improve people's satisfaction with WSS at Ninh Kieu District in Can Tho City.

TÓM TẮT

Trong nghiên này, các phương pháp kiểm định cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước sạch (DVCCNS) tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 228 người dân đang sử dụng DVCCNS trên địa bàn quận Ninh Kiều. Kết quả nghiên cứu đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với DVCCNS là sự tin cậy và đảm bảo, khả năng đáp ứng, phương tiện hữu hình và sự đồng cảm. Trong đó, nhân tố khả năng đáp ứng có ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng của người dân đối với DVCCCNS. Một số khuyến nghị được đề xuất nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với DVCCCNS ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 103-108
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 32-37
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 86-92
Tải về
04(3) (2019) Trang: 1927-1940
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
1 (2013) Trang: 71
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 163
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 55
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...