Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 103-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/01/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Impacts of climate change on livelihood of community in Dat Mui commune, Ngoc Hien district, Ca Mau province

Từ khóa:

Chỉ số tổn thương, sinh kế, biến đổi khí hậu, cộng đồng

Keywords:

Livelihood vulnerability index, livelihoods, climate change, communities

ABSTRACT

Assessment methods of livelihood vulnerability index (LVI) were used to assess the impact of climate change (CC) on the livelihoods of local communities in Dat Mui commune, Ngoc Hien district, Ca Mau province. Research data were collected from a stratified random sample of 82 households living in Dat Mui commune. The research results showed that the livelihood vulnerability of Dat Mui communities decreases with factors such as social networks, livelihood strategies, foods, household characteristics, water resources, natural disasters, financial capital and health. The local impacts of climate change are at moderate levels, the sensitivity / vulnerability by the impacts of climate change is not too high. From the findings, some solutions were proposed to help communities in Dat Mui commune enhancing adaptation to climate change impacts.

TóM TắT

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp đánh giá chỉ số tổn thương sinh kế (Livelihood Vulnerability Index ? LVI) để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến sinh kế của cộng đồng cư dân xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng với cỡ mẫu là 82 hộ dân đang sinh sống trên địa bàn xã Đất Mũi. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tổn thương sinh kế của cộng đồng xã Đất Mũi giảm dần theo các yếu tố mạng lưới xã hội, chiến lược sinh kế, lương thực thực phẩm, đặc điểm hộ, nguồn nước, thảm họa tự nhiên, vốn tài chính và sức khỏe. Sự thể hiện tác động của BĐKH tại địa phương ở mức trung bình, sự nhạy cảm/tính dễ tổn thương trước tác động của BĐKH là không quá cao. Nghiên cứu còn đề xuất một số giải pháp giúp cộng đồng dân cư xã Đất Mũi nâng cao khả năng thích ứng với tác động của BĐKH.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 32-37
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 50-56
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 86-92
Tải về
04(3) (2019) Trang: 1927-1940
Tạp chí: International Journal of Social Science and Economic Research
1 (2013) Trang: 71
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 163
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 55
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...