Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2022
Số tạp chí 132(2022) Trang: 53-59
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
Liên kết:

The study aimed to identify the reproductive performance of Vietnamese local chickens, named Ac chickens,
from 28 39 weeks of age. This study was implemented in Tra Vinh Province, Vietnam. The study was a
descriptive study using a total of 150 native layers, which were split into 4 periods to record the data (1st 4th
observation). The results showed that egg production rate and egg weights slightly decreased from the first to the
final observation and showed the highest performance at the1st and 2nd observation (28-33 weeks of age), while
feed intake per 10 eggs, eggshell thickness, yolk index, albumen index, shape index, Haugh unit, and yolk color
increased. For feed intake per hen, it is not truly different when compared to other periods. From 28-39 weeks of
age, theegg production rate was 54.55, feed intake was 60.84 g/hen, 1.118 kg feed produced 10 eggs, the average
egg weight was 41.63 g, yolk color was 10.61, and the Haught unit was 86.16.It can be concluded that Ac layers
from 28-39 weeks of age reached peak production at 28-33 weeks of age; however, egg quality was the best at
34-39 weeks of age.

Keywords: native chickens, reproduction, descriptive study, laying phases.

Các bài báo khác
Số tạp chí 9(2022) Trang: 313-324
Tạp chí: Journal of Asian Finance, Economics and Business
Số tạp chí 1(2022) Trang: 88-95
Tạp chí: 2022 International Conference on Control, Robotics and Informatics (ICCRI)
Số tạp chí 1(2022) Trang: 1-19
Tạp chí: International Journal of Computational Intelligence and Applications
Số tạp chí 2(2022) Trang: 779696-779713
Tạp chí: Frontiers in Space Technologies
Số tạp chí 34(2022) Trang: 1-5
Tạp chí: Livestock for Rural Development
Số tạp chí 2(2022) Trang: 168–185
Tạp chí: International Journal of TESOL & Education
Số tạp chí 3(2022) Trang:
Tạp chí: FOSTER: Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 3(2022) Trang: 34-40
Tạp chí: IAR Journal of Humanities and Social Science
Số tạp chí 2(2022) Trang: 74-95
Tạp chí: ELE Reviews: English Language Education Reviews
Số tạp chí 47(2022) Trang: 138-145
Tạp chí: Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...