Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2012
Số tạp chí Số 1(2012) Trang: 22-27
Tạp chí: The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD2012)

This investigation studied the co-digestion between pig manure (PM) and spent mushroom compost (SMC) to produce biogas in lab-scale. The batch and semi-continuous anaerobic digesters were applied to co-digest PM+SMC with different mixing ratios based on organic dry matter values. The result of the 35 continuous day batch treatment showed that the more percentage of SMC contained in the mixing ratio of PM+SMC, the less biogas was produced but it was not significantly different between the treatments of 100%PM+0%SMC, of 75%PM+25%SMC, of 50%PM+50%SMC and of 25%PM + 75%SMC. The semi-continuous testing in 90 continuous days of 75%PM+25%SMC showed the relatively stable operation of the treatment. The outcomes indicated that farmers in the Mekong Delta can apply SMC as an additional feeding material to biogas digesters in case pig manure is short.

Các bài báo khác
Số tạp chí Vol 3, số 1(2012) Trang: 4-9
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 50(2012) Trang: 484-491
Tạp chí: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B: POLYMER PHYSICS
Số tạp chí 3(2012) Trang: 7-14
Tạp chí: International Journal of Innovative Management, Information and Production
Số tạp chí vol. 12, no. 5(2012) Trang: 778-786
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí vol. 12, no. 2(2012) Trang: pp. 333-343
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí vol. 12, no. 3(2012) Trang: 477-486
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Vol 1, số 1(2012) Trang: 8-19
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 67(2012) Trang: 541-556
Tạp chí: Wireless Personal Communications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...