Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 50-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 08/12/2017

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

An investigation of protective immune response on ducks and Muscovy ducks vaccinated by H5N1 Re-6 vaccine in Kien Giang province

Từ khóa:

Đáp ứng miễn dịch, H5N1, Kiên Giang, virus cúm gia cầm, vaccine

Keywords:

Avian Influenza virus, H5N1, immune response, Kiên Giang Province, vaccine

ABSTRACT

Investigating immune response of common ducks and Muscovy ducks for H5N1 vaccine strain Re-6 by reaction hemagglutination inhibition (HI) showed that at 14 days of age before vaccination, common ducks and Muscovy ducks completely lacked protective antibodies. At 21 days after the first vaccination the common ducks and Muscovy ducks had protection rate of 68.18% (30/44) corresponding to the GMT value of 3.32 log2, and 60% (12/20) corresponding to the GMT value of 2.4 log2, respectively. At 30 days after the second vaccination the protection rate was 100% (44/44) corresponding to GMT value of 5 log2 for common ducks and was 75% (15/20) corresponding to the GMTvalue of 3.45 log2 for Muscovy ducks. At 60 days after the second vaccination, the protection rate was 93.18% (41/44) corresponding to the GMT value of 4.59 log2 for common ducks and was 70% (14/20) corresponding to the GMT value of 3.2 log2 for Muscovy ducks. The first vaccination was not enough antibodies to protect common ducks and Muscovy ducks. The immune response of the Muscovy ducks for H5N1 vaccine strain Re-6 was slower than that of the common ducks.

TÓM TẮT

Khảo sát đáp ứng miễn dịch của vịt và vịt Xiêm đối với vaccine H5N1 chủng Re-6 bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu (HI) cho thấy lúc 14 ngày tuổi trước khi tiêm phòng đàn vịt và vịt Xiêm hoàn toàn không có kháng thể đủ bảo hộ; 21 ngày sau khi tiêm phòng lần 1 lúc vịt và vịt Xiêm được 35 ngày tuổi tỷ lệ bảo hộ của vịt là 68,18% (30/44) tương ứng với giá trị GMT là 3,32log2, trên vịt Xiêm là 60% (12/20) tương ứng với giá trị GMT là 2,4log2; lúc 30 ngày sau khi tiêm phòng lần 2 tỷ lệ bảo hộ của vịt là 100% (44/44) tương ứng với giá trị GMT là 5log2, trên vịt Xiêm là 75,0% (15/20) tương ứng với giá trị GMT là 3,45log2; lúc 60 ngày sau khi tiêm phòng lần thứ 2 tỷ lệ bảo hộ của vịt là 93,18% (41/44) tương ứng với giá trị GMT là 4,59log2, trên vịt Xiêm là 70,0% (14/20) tương ứng với giá trị GMT là 3,02log2. Hai mươi mốt ngày sau khi tiêm phòng lần 1, vịt và vịt Xiêm chưa có đủ kháng thể để bảo hộ đàn. Đáp ứng miễn dịch của vịt Xiêm đối với vaccine H5N1 chủng Re-6 chậm hơn so với vịt.

Trích dẫn: Phạm Hoàng Dũng, Phạm Nguyên Vũ và Trần Ngọc Bích, 2018. Khảo sát khả năng đáp ứng miễn dịch trên vịt và vịt Xiêm đối với vaccine H5N1 Re-6 tại Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 50-53.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...