Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 38-44
Tải về

ABSTRACT

Metallothioneins (MTs) are metal binding proteins with low molecular weight, rich of cystein.  They present in animal kingdom, higher plant, eukaryotic microorganisms and some prokaryotes.  MT in human platelets was isolated by cells lysis, proteins in the lysate were separated by gel permeation chromatography on the basic of their molecular size.  The presence of MT in the peaks was tested by SDS- PAGE (Sodium-dodecyl Sulphate- Polyacrylamide gel electrophoresis) and immunological techniques (immunoblotting).  Protein solution containing MT was purified by ?negative? affinity chromatography technique to remove FABP (fatty acids binding proteins), a group of low molecular weight proteins together with MT after gel permeation chromatography.  MT iso-form was determined by ion exchange chromatography, the results showed that MT in  human platelets is MT-0 iso-form.

Keywords: Metallothionein (MT), MT iso-form, platelets

Title: Isolation and Characterisation of Metallothionein in Human Platelets (Thrombocytes)

TóM TắT

Metallothionein (MT) là một nhóm protein mang kim loại, có trọng lượng phân tử thấp, giàu cystein.  Chúng hiện diện trong động vật, thực vật bậc cao, vi sinh vật chân hạch và một số vi sinh vật sơ hạch.  MT từ tiểu cầu máu được trích bằng cách phá vỡ tế bào, sau đó MT được tách dựa trên sự khác biệt kích thước phân tử bằng phương pháp sắc ký thấm (gel permeation chromatography), sự hiện diện của MT được xác định thông qua phương pháp điện di và phương pháp thấm miễn dịch (immunoblotting- Western blotting).  Dung dịch protein chứa MT được tinh sạch bằng phương pháp sắc ký ái lực ?ngược? (negative affinity chromatography) để loại bỏ protein liên kết acid béo (Fatty acids binding proteins ? FABP), một nhóm protein có trọng lượng phân tử thấp hiện diện cùng với MT sau khi qua sắc ký thấm.  Dạng đồng đẳng (iso-form) MT được xác định bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion (ion exchange chromatography), kết quả cho thấy MT hiện diện trong tiểu cầu máu người là đồng đẳng MT-0. 

Từ khóa:  Metallothionein (MT), dạng đồng đẳng MT, tiểu cầu máu

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 121-126
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...