Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định công thức dinh dưỡng thích hợp cho sinh trưởng và năng suất dưa hấu được trồng bằng kỹ thuật thủy canh ngâm rễ.Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Bốn nghiệm thức là 4 công thức dinh dưỡng: FV1; FV2; ĐHCT và đối chứng. Kết quả cho thấy,các công thức dinh dưỡng trong nghiên cứu cho kết quả số lá, kích thước lá, đường kính gốc và chiều dài rễ dưa hấu tương đương nhau. Tuy nhiên, có sự khác biệt ý nghĩa về thành phần năng suất và năng suất, nghiệm thức  FV1 và ĐHCT cho kết quả chiều cao trái, chu vi trái, khối lượng trái (1,47 và 1,53 kg/trái, tương ứng) và năng suất (4,49 và 4,66 tấn/1.000 m2) của dưa hấu cao tương đương đối chứng. Riêng nghiệm thức FV1 cho kết quả tích luỹ nitrate trong trái dưa hấu thấp nhất. Hàm lượng nitrate trong dưa hấu ở các công thức dinh dưỡng trong thí nghiệm đều thấp rất nhiều lần so với mức tối đa cho phép theo quy định.
Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...