Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 04/10/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Effects of Spirulina powder addition in diets with different ratios on survival rate, growth and reproduction of Artemia franciscana Vinh Chau

Từ khóa:

Artemia, các đặc điểm sinh sản, sinh trưởng, Sprirulina, tỷ lệ sống

Keywords:

Artemia, growth, Spirulina, survival, reproductive characteristics

ABSTRACT

Artemia fraciscana Vinh Chau were fed on Artemia formulated feed (30% protein content) plus Spirulina powder at 0%, 3%, 6%, 9% of main feeding diets, correspondingly with four treatments. The obtained results showed that Spirulina addition played a clear effect on survival, growth as well as reproduction of Artemia. Those treatments with Spirulina addition performed better than non-addition treatment after two cultured weeks, especially 9% added Spirulina treatment gave highest survival and growth and these results were significantly difference with other treatments (p<0.05). Besides that, Artemia fed on non-addition Spirulina treatment had a shorter lifespan, poorer reproductive characteristics than other treaments and Artemia fed with 9% added Spirulina on diet presented a better reproduction parameters compared to other treatments.

TÓM TẮT

Artemia fraciscana Vĩnh Châu được cho ăn bằng thức ăn chế biến dành cho Artemia (30% độ đạm) đồng thời bổ sung bột tảo Spirulina với các hàm lượng 0%, 3%, 6%, 9% tương ứng với các nghiệm thức 1, 2, 3 và 4. Kết quả cho thấy hàm lượng bột tảo Spirulina đã ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ sống, tăng trưởng và sinh sản của Artemia. Các nghiệm thức có bổ sung bột tảo Spirulina đều có tỷ lệ sống và tăng trưởng tốt hơn so với không bổ sung, đặc biệt nghiệm thức bổ sung 9% cho tỷ lệ sống và tăng trưởng cao nhất, khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác sau hai tuần nuôi (p<0,05). Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy ở nghiệm thức không bổ sung bột tảo, tuổi thọ của Artemia thấp hơn so với nghiệm thức có bổ sung bột tảo. Ngoài ra, khi so sánh hoạt động sinh sản giữa các nghiệm thức cũng cho thấy có sự khác biệt giữa các chỉ tiêu sinh sản và ở nghiệm thức 9% bột tảo có các thông số sinh sản cao hơn so với các nghiệm thức còn lại.

Trích dẫn: Huỳnh Thanh Tới và Nguyễn Thị Hồng Vân, 2018. Ảnh hưởng của việc bổ sung bột tảo Spirulina với các liều lượng khác nhau lên tỷ lệ sống, tăng trưởng và sinh sản của Artemia franciscana. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 75-81.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...