Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 24-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:11/02/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Efficiency of single strawl fisheries (>90CV) in cooperation model in Mekong Delta

Từ khóa:

Liên kết, tài chính, lưới kéo đơn

Keywords:

Cooperation, financial, single strawl

ABSTRACT

This study was carried out from April 2014 to December 2014 at the three coastal provinces of the Mekong Delta (Tra Vinh, Soc Trang, and Bac Lieu) aiming to analyze technical and financial efficiency of marine capture fisheries by single strawl (>90CV). Data were collected through interviewing 162 vessels of two groups: fishermen have participated in cooperative groups and fishermen have not participated in. The empirical results indicated that the average yield of cooperative group was 327.7 kg/CV/year with the costs of 6.48 million VND/CV/year and bringing profit around 1.69 million VND/CV/year. Other group obtained 276.7 kg/CV/year of yield, 6.09 million VND/CV/year of the costs and 1.04 million VND of the profit. The level efficiency of revennue of single strawl was 67% of cooperative group, was lower than the free group (76%).

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014 tại 3 tỉnh ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long gồm Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu nhằm phân tích hiệu quả khai thác hải sản của nghề lưới kéo đơn xa bờ. Số liệu được thu thông qua phỏng vấn trực tiếp 162 ngư dân của nghề lưới kéo đơn xa bờ với hai hình thức khai thác là ngư dân có tham gia các tổ/nhóm trong khai thác và nhóm khai thác tự do. Kết quả cho thấy năng suất khai thác trung bình của tàu có tham gia liên kết khai thác là 327,7 kg/CV/năm, chi phí đầu tư 6,48 triệu đồng/CV/năm thu được lợi nhuận 1,69 triệu đồng/CV/năm. Trong khi năng suất khai thác trung bình của tàu không tham gia liên kết thấp hơn (276,7 kg/CV/năm), với chi phí và lợi nhuận theo CV đều thấp hơn (6,09 triệu đồng/CV/năm và 1,04 triệu đồng/CV/năm). Mức hiệu quả về doanh thu của nghề lưới kéo đơn xa bờ đạt 67% đối với mô hình liên kết, thấp hơn so với mô hình không liên kết (76%).

 

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 110-116
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-167
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 206-213
Tải về
Trong Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Thị Kim Quyên (2021) Trang: 1-32
Tạp chí: Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 61
Tạp chí: International Sympopsium Aquatic products processing cleaner production chain for heathier food, Can Tho University, 07-09 December 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...