Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 204-210
Tải về

ABTRACT

A study on artificial propagation of Cirrhinus jullieni was conducted at the National Breeding Center for Southern Fresh-water and Cantho University. Broodfish was culture in the earthen pond and fed by a combination of rice brand (70%) and fish meal (30%). Fish were matured after 4 months. The differences between male and female were recognized only in matured broodfish.

Using different hormones to stimulate fish spawning were carried out. At the doses of 1.500, 2.000 and 2.500 UI/kg of fish, HCG could not succeed in fish spawning. Using carp pituitary gland at 2, 4 and 6 mg/kg as well as the combination of carp pituitary gland and HCG at 2 mg + 1.500 UI, 2 mg + 2.000 UI, 2 mg + 2.500 UI per kg of female broodfish got the same result with using only HCG in previous experiment. C. jullieni released the eggs when using LRHa + DOM at 60 and 80 àg/kg or a combination of 2 mg of carp pituitary gland and 40 and 60 àg/kg. Fecundity, hatching rates and fertilization rates among treatments were not significantly different (P>0.05). In treatments using LHRHa + DOM at 80 àg and 5mg or 2 mg of carp pituitary gland and 80 àg LRH / perkg of femal broodfish got the good values of fecundity (419,000 and 458,000 eggs/kg female broodfish), mean fertilization rate (67,7 and 70.8%) and hatching rate (75,2 nad 72.9%).

Keywords: Cirrhinus jullieni, artificial propagation, hormone using, spawning

Title: To induce breeding of C. jullieni using different hormonal substances

TóM TắT

Nghiên cứu kích thích sinh sản cá linh ống (C. jullieni) được tiến hành tại Trung tâm giống Thủy sản nước ngọt Nam Bộ từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2009 đã ghi nhận: cá linh ống hoàn toàn thành thục trong ao nước tĩnh sau 4 tháng nuôi vỗ với thức ăn là cám (70%), bột cá (30%) và chỉ phân biệt giới tính khi cá đã thành thục.

Khi tiêm cho 1kg cá linh cái thành thục bằng HCG ở các liều 1500, 2000 và 2500UI hoặc não thùy ở các liều 2mg, 4mg, 6mg cũng như kết hợp 2mg não thùy họ cá chép với các mức HCG 1500UI, 2mg + 2000UI và 2mg +2500UI/kg đều không có tác dụng gây rụng trứng và đẻ trứng ở cá linh ống. Trong khi đó cá linh ống sẽ đẻ trứng ở liều thấp nhất 60mg + 5mg DOM /kg, tương tự nếu kết hợp 2mg não với 40mg LHRHa /kg, cũng cho kết quả tương tự nhưng sức sinh sản của cá, tỷ lệ nở, tỷ lệ thụ tinh của trứng ở các nghiệm thức này không có sự khác biệt (P>0,05). Trừ kết quả ở hai nghiệm thức tiêm 80 mg + 5mgDOM / kg và não thùy 2mg + 80 mg LHRH /kg cho kết quả sinh sản cao nhất với các chỉ số lần lượt: sức sinh sản tương đối: 419.000 và 458 000 trứng/kg, tỷ lệ thụ tinh trung bình 75,2 và 70,8% và tỷ lệ nở trung bình 75,2 và 72,9%.

Từ khóa: Cá linh ống, sinh sản nhân tạo, sự đẻ trứng

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 219-224
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 54-58
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 64-69
Tải về
01 (2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...