Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
31 (2022) Trang: 1661–1666
Tạp chí: Food Science and Biotechnology

Despite health benefts reported recently, 2′-fucosyllactose (2′-FL) concentration in maternal milk was not conclusively reported because it varies between countries and mothers. Particularly, its distribution among Korean mothers was not obtained from a reliable sample group yet. Thus, a dynamic range for 2′-FL concentration in Korean mothers’ milk was investigated from 102 samples. A quantitative method using multiple reaction monitoring (MRM) by triple-quadrupole-mass spectrometry has been evaluated by a standard procedure of method validation. The 2′-FL concentration was in the range of 0.4 to 2.6 g/L overall. While the samples from secretor mothers (n=80) contained 1.0 to 2.8 g/L of 2′-FL, the maternal milk from non-secretor mothers (n=22) had 0.01 to 0.06 g/L of 2′-FL only. In addition to the genetic variation of mothers, the lactation period impacted the 2′-FL concentration. The average 2′-FL concentration of the late-stage group (>60 days) was 78% of that obtained from the frst month of postpartum mothers.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 33-42
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 35-43
Số 01 (2015) Trang: 61-68
Tải về
AFC 2015 (2015) Trang: FBA010
Tạp chí: Asean Food Conference 2015 and The 54th PAFT Annual Convention
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...