Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. 1 (2022) Trang: 74-80

This study was carried out to evaluate the changes in physicochemical properties of pitaya powder produced by spray-drying under the different temperature storage at 5-7 , room temperature, and 50  for 40 days, The results showed that delta E of color increased but the content of betacyanin and total phenolic decreased following temperature increase. The degradation of betacyanin and total phenolic content in all samples during storage fitted the first-order reaction. Moreover, the behavior of moisture content in pitaya powder under different relative humidity was investigated. The isotherm curve of pitaya powder was built (y = 3,2655e0,0106x). The result also showed the GAB equation can be used to calculate the M0 of the sample better than the BET equation. 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...