Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. 1 (2022) Trang: 81-90

In this study, the influence of thermal treatment at temperatures 70, 80, and 90°C for 0 to 45 minutes on the quality of soursop puree was investigated in terms of physicochemical properties and antioxidant activity. Total phenolic content and antioxidant activity of the sample were evaluated using spectrophotometric methods, ascorbic acid was tested using the titration method.  The result showed that high temperature and prolonged heat treatment accelerated the degradation of physicochemical properties in soursop puree. The kinetic degradation of polyphenol, ascorbic acid, and antioxidant activity belonging to temperature was performed by Arrhenius equation with the Ea values were 54.42 kJ/mol, 48.83 kJ/mol, and 20.07 kJ/mol, respectively. Total aerobic counts and ∆E values of all samples were less than 1 x 102 CFU/g and 2.51, respectively. The soursop puree reached a good quality for all the tested attributes at 80°C for 15 minutes.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 86-92
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...