Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 11-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/11/2019
Ngày nhận bài sửa: 03/01/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Diversity and genetic relationship of earthworm species in Binh Duong and Binh Phuoc provinces, Vietnam

Từ khóa:

Bình Dương và Bình Phước, đa dạng loài, giun đất, quan hệ di truyền

 

Keywords:

Binh Duong - Binh Phuoc, earthworm, genetic relationship, species diversity

ABSTRACT

This study aimed to know the diversity and genetic relationship of earthworm species in Binh Duong and Binh Phuoc provinces. The results showed that, a total of 25 earthworm species belonging to 10 genera, 6 families were recorded from Binh Duong and Binh Phuoc provinces. Of which, Drawida beddardi and Eukerria saltensis were recorded for the first time in the southeastern part of Vietnam. Two previously recorded species, Amynthas modiglianii and Metaphire californica, were re-identified as M. neoexlis and M. planata. The earthworm fauna of Binh Duong – Binh Phuoc region clearly contains the tropical elements. The genus Metaphire belonging to the family Megascolecidae is dominant with 13 recorded species. The genetic distance between earthworm species ranges from 0.033-0.217, with the mean of 0.111. The phylogenetic tree shows the unresolved relationship between Metaphire and Amynthas. Within the genus Metaphire, the M. houlleti species group (M. houlleti, M. cf. campanula, Metaphire sp.1 and Metaphire sp.4) and the M. bahli species group (M. bahli, M. peguana and M. kiengiangensis) were separated from other linages, but with low supportive bootstrap value (60% and 43%, respectively).

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm điều tra đa dạng loài và mối quan hệ di truyền giữa các loài giun đất ở Bình Dương và Bình Phước. Kết quả đã ghi nhận được 25 loài giun đất thuộc 10 giống xếp trong 6 họ ở Bình Dương – Bình Phước. Trong đó, có 2 loài (Drawida beddardi và Eukerria saltensis) mới ghi nhận lần đầu cho khu hệ giun đất Đông Nam Bộ - Việt Nam. Dựa trên các mẫu nghiên cứu trước đây, hai loài bị định danh nhầm lẫn Amynthas modiglianii và Metaphire californica được điều chỉnh tương ứng thành M. neoexilis và M. planata. Khu hệ giun đất Bình Dương – Bình Phước giàu yếu tố nhiệt đới có giống Metaphire thuộc họ Megascolecidae chiếm ưu thế tuyệt đối (13 loài), họ Moniligastridae (3 loài), các họ còn lại (Almindae, Rhinodrilidae, Ocnerodrilidae và Octochaetidae) mỗi họ có 1 loài. Khoảng cách di truyền K2P (Kimura 2 Parameters) giữa các loài giun đất ở khu vực nghiên cứu dao động từ 0,033 - 0,217, trung bình khoảng 0,111. Phân tích cây quan hệ phát sinh cho thấy vị trí phân loại của 2 giống Metaphire và Amynthas chưa thật sự rõ ràng. Riêng trong giống Metaphire nhóm loài houlleti (M. houlleti, M. cf. campanulata, M. sp. 1 và M. sp. 4) và nhóm loài bahli (M. bahli, M. peguana và M. kiengiangensis) tách thành các nhánh riêng biệt, nhưng có giá trị bootstrap khá thấp (60% và 43%).

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Đức Anh, Phan Thanh Quốc và Nguyễn Thanh Tùng, 2020. Đa dạng loài và mối quan hệ di truyền giữa các loài giun đất ở tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2A): 11-20.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...