Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 113-122
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/02/2019

Ngày nhận bài sửa: 08/04/2019

Ngày duyệt đăng: 29/08/2019

 

Title:

Factors that attract tourists to sea-island tourism at Kien Hai district, Kien Giang province

Từ khóa:

Du lịch biển đảo, huyện Kiên Hải, nhân tố thu hút, tỉnh Kiên Giang

Keywords:

Attracting factor, Kien Hai district, Kien Giang province, sea-island tourism

ABSTRACT

Sea-island tourism is one of the unique types of tourism in Kien Giang province. Especially, Nam Du archipelago and Lai Son island (Kien Hai district) are attractive destinations of tourists, not only domestic but also international. However, what attracting tourists to sea-island tourism in this area has not been well studied. Therefore, this study is aimed to evaluate such attracting factors of Kien Hai district, Kien Giang province. The method of descriptive statistics and exploratory factor analysis (with SPSS 20.0) used to analyze the data collected from 130 tourists. This study outcomes indicated that there are nine factors that attract tourists to sea-island tourism at Kien Hai district, Kien Giang province: (1) hygiene and no price challenged; (2) price; (3) entertainment; (4) humans; (5) tourism resources; (6) accommodation, restaurant and wharf; (7) roads and transportation; (8) advertisement and promotion policies; (9) safety and security. Based on outcomes, some suggestions were proposed to attract more tourists in the future.

TÓM TẮT

Du lịch biển đảo là một trong những loại hình du lịch đặc trưng ở Kiên Giang, trong đó huyện Kiên Hải với quần đảo Nam Du và đảo Lại Sơn đang thu hút một lượng du khách khá lớn đối với loại hình du lịch này. Tuy nhiên, điều gì thu hút du khách đến thế vẫn chưa được nghiên cứu kĩ. Do đó, mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố thu hút du khách đến du lịch biển đảo ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá (SPSS 20.0) được sử dụng để phân tích dữ liệu thu thập từ 130 du khách. Kết quả cho thấy có 09 nhân tố thu hút du khách đến du lịch biển đảo ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang: (1) vệ sinh và không có tình trạng thách giá; (2) giá cả; (3) vui chơi giải trí; (4) con người; (5) tài nguyên du lịch; (6) cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống và bến tàu du lịch; (7) đường sá và phương tiện vận chuyển; (8) quảng bá và xúc tiến; (9) an toàn và an ninh. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút du khách hơn trong tương lai.

Trích dẫn: Trương Trí Thông, 2019. Các nhân tố thu hút du khách đến du lịch biển đảo ở huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4C): 113-122.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 168-177
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 184-193
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...