Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí bảo vệ thực vật
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của các chủng nấm ký sinh côn trùng như Nomuraea rileyi, Metahizium anisopliaeBeauveria bassiana đối với sâu keo mùa thu, Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả  cho thấy, trong điều kiện phòng thí nghiệm, tất cả 3 nấm loài ký sinh đều có hiệu quả đối với sâu keo mùa thu tuổi 2, độ hữu hiệu của nấm N. rileyi ở các nồng độ 107 và 108 bt/mL lần lượt là 69,01%; 84,67% đối với nấm M. anisopliae lần lượt là 71,6% và 86,58%, đối với nấm B. bassiana lần lượt là 57,09% và 73,71% tại thời điểm 8 ngày sau khi xử lý

 
Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 70-78
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...