Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 17-25
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/05/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Solution to maintainl traditional villages and develop tourism combintion model

Từ khóa:

Làng nghề truyền thống, giải pháp, làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch, du lịch Hậu Giang, du lịch Việt Nam

Keywords:

Traditional villages, solution, traditional villages and develop tourism combintio, Hau Giang tourism, Vietnam tourism

ABSTRACT

The analysis of financial ratios shows that households which hold craft production together with other production perform more effectively compared with ones which specialize in only craft production. The results also show that the effectiveness of capital usage in households with large revenue (i.e coal craft villages) is not high. Results from regression analysis illustrate that the number of educated years significantly and positively influenced the unit income while the number of labours had significantly negative influence. The study also finds out that average unit income of four different craft villages (mats, coal, hyacinth and boat) in Hau Giang Province, Vietnam  are significantly different from one another.

PBA shows that tourism combination model runs more effectively than the traditional one. ZTCM finds out that the surplus from tourism development in Hau Giang Province is really huge. Besides such financial benefits, many non-financial benefits could be achieved through Hau Giang image development, brand promotion of craft products and through other word-of-mouth benefits.

TóM TắT

Qua phân tích các tỷ số tài chính cho thấy được với các hộ tham gia hoạt động làng nghề là hộ kiêm thì hiệu quả hoạt động luôn cao hơn hộ làng nghề là hộ chuyên. Và hiệu quả sử dụng vốn tại các làng nghề có quy mô doanh thu lớn (làng nghề than) chưa cao. Phân tích hồi quy chỉ ra rằng có 5 biến có tác động đến thu nhập đơn vị của nông hộ: trong đó biến số năm đi học có tác động cùng chiều với Y, số lao động lại có tác động ngược chiều với Y; ngoài ra các biến về loại hình làng nghề dệt chiếu, than và lục bình cũng có tác động làm tăng hoặc giảm biến phụ thuộc Y so với làng nghề đóng ghe xuồng.

Kết quả phân tích PBA chỉ ra rằng các hộ làng nghề có kết hợp với hoạt động du lịch sẽ có hiệu quả hơn so với các hộ làng nghề truyền thống. Và qua phân tích ZTCM cũng cho thấy thặng dư mà Hậu Giang nhận được khi đầu tư phát triển du lịch là rất lớn. Đồng thời, nếu ta kết hợp hoạt động du lịch thì ngoài những giá trị hữu hình đó ta còn có được những lợi ích vô hình thông qua việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm làng nghề và các lợi ích truyền miệng khác.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 100-105
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 70-75
Tải về
(2022) Trang: 257-277
Tạp chí: The international conference on investment and development for agricutural markets and rural tourism in Mekong Delta
(2022) Trang: 1070-1080
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH
5 (2022) Trang: 22-24
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Research and Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...