Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 118-125
Tải về

Abstract

Compost of sugarcane filter cake was applied to acid sulfate soils to alleviate Al toxicity and to improve P availability and plant yield. The efficacy of compost on acid sulfate soil was tested based on the changes of soil Al fractions, inoragnic P (Pi) fractions and growth of maize and sugarcane as well. Soluble Al, exchangeable Al and organically bound Al were reduced significantly with the increase of applied compost. Most of soluble Pi of applied compost converted to Al-Pi  and Fe-Pi due to high content of active Al and Fe in acid sulfate soils. Application of compost improved the root growth of maize and reduced the Al uptake. The effect of compost on sugarcane yield grown on acid sulfate soil was not significant in the first crop. However, initial results revealed that application of compost was enable to save more chemical fertilizers from farmers? use.

Keywords: sugarcane compost, Al toxicity, Al and Fe fractions, Pi fractions, acid sulfate soil

Title:  Application of compost from sugarcane filter cake to alleviate Al toxicity and to improve P availability on acid sulfate soil

Tóm tắt

Phân hữu cơ ủ từ bã bùn mía được bón trở lại cho đất phèn vùng  trồng mía nguyên liệu chính ở ĐBSCL nhằm cải thiện độc chất Al và dinh dưỡng lân. Trên đất phèn, hàm lượng Al hoạt động, Al trao đổi, Al hòa tan cũng như các thành phần Al khác như Al liên kết với hữu cơ đều giảm đáng kể cùng với tăng lượng bón  phân bã bùn mía. Hầu hết Pi dể tiêu trong phân bã bùn sau khi bón đều chuyển sang Al-Pi và Fe-Pi. Phân bã bùn mía cải thiện được  sinh trưởng của rể bắp trồng trên nền đất phèn nhờ giảm độc chất Al . Kết quả ban đầu cho thấy sử dụng phân bã bùn mía kết hợp với phân NPK có thể tiết kiệm một lượng đáng kể phân vô cơ cho cây mía trên đất phèn so với cách bón truyền thống của nông dân.

Từ khoá: phân bã bùn mía, độc chất Al, thành phần Al, Fe, Pi, đất phèn

Các bài báo khác
(2018) Trang: 366-367
Tạp chí: National Soils Conference - Hyatt Hotel, Canberra, Australia
(2014) Trang: P3-312
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science, 8-13 June, 2014, Jeju, Korea
(2014) Trang: P4-409
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science, 8-13 June, 2014, Jeju, Korea
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...