Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2022) Trang: 158-168
Tạp chí: Khí Tượng Thủy Văn

Các hệ thống thoát nước phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững quản lý nước
mưa gần hơn với nguồn phát sinh của nó, thường là trên hoặc gần mặt đất. Ưu điểm chính
của các hệ thống này là khả năng hạn chế dòng chảy và do đó góp phần quản lý rủi ro lũ lụt,
khả năng xử lý một phần nước mưa trước khi xả ra môi trường và cơ hội mang lại sự tiện
lợi cũng như sự đa dạng sinh học địa phương. Quản lý nước mưa sử dụng các hệ thống
không có đường ống là cách tiếp cận thoát nước tại các khu vực phát triển theo một cách tự
nhiên hơn. Cách tiếp cận này đã được đặt những cái tên khác nhau ở nhiều quốc gia như
Thực hành Quản lý Tốt nhất (BMP) hay Biện pháp Kiểm soát Nước mưa (SCM) ở Hoa Kỳ,
Thiết kế Đô thị Nhạy cảm với Nước (WSUD) ở Australia, hay Thành phố bọt biển (Sponge
City) tại Trung Quốc, Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững (SUDS) ở Anh. Bài báo này
giới thiệu một cách tổng quan về Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững (SUDS) cũng như
các công trình được sử dụng trong hệ thống này để phục vụ cho mục đích thoát nước và
giảm ngập đô thị một cách bền vững. Hiện nay các hệ thống loại này đã được triển khai thí
điểm tại nhiều địa phương của Việt Nam và đem lại một số hiệu quả nhất định.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 77-84
Tải về
1 (2021) Trang: '364-369
Tạp chí: Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021
1 (2021) Trang: '219-226
Tạp chí: Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021
(2019) Trang: 31-38
Tạp chí: International Symposium on Geographical Science in the Context ò the Fourth Industrial Revolution
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...