Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 77-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 06/09/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

Application of GIS in building the geodatabase for supporting water supply management in the urban districts of Can Tho city

Từ khóa:

Geodatabase, GIS, quản lý cấp nước, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city, geodatabase, GIS, water supply management

ABSTRACT

Can Tho is a dynamic riverside city located in the lower Mekong River basin and at the right bank of the Hau River. In the city, rapid urbanization with a fast growing population caused great difficulties and challenges for water supply management in Can Tho city, especially in the urban districts. GIS with capacity of spatial data management and analysis is a suitable tool for urban water supply management. In order to apply GIS to water supply management, one of the indispensable elements is the spatial data component. This paper presents the application of GIS in the development of an urban water supply spatial database for Can Tho city. The database is developed in the form of ESRI Personal Geodatabase that consists of one raster dataset (DigitalGlobe image) and six vector datasets (five basemap datasets and one thematic dataset) including 34 vector layers (19 basemap layers and 15 thematic layers) for the city. This is considered as a fundamental source of data for application of GIS in urban water supply research and management in Can Tho city.

TÓM TẮT

Cần Thơ là một thành phố ven sông năng động nằm ở vùng hạ lưu sông Mê Kông và phần hữu ngạn của sông Hậu. Trong những năm gần đây, quá trình gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh đã gây ra những khó khăn và thách thức rất lớn cho công tác quản lý cấp nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhất là các quận nội thành. Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) với khả năng quản lý và phân tích tổng hợp dữ liệu không gian là một công cụ thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cấp nước tại đây. Để có thể ứng dụng được GIS vào quản lý cấp nước, một trong những yếu tố không thể thiếu đó chính là thành phần dữ liệu không gian. Trong nghiên cứu này, với việc sử dụng GIS đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu không gian định dạng ESRI Personal Geodatabase với một bộ dữ liệu raster (ảnh DigitalGlobe), sáu bộ dữ liệu vector (năm bộ dữ liệu bản đồ nền và một bộ dữ liệu chuyên đề), chia thành tất cả 34 lớp dữ liệu vector (19 lớp dữ liệu bản đồ nền và 15 lớp dữ liệu chuyên đề) về hệ thống cơ sở hạ tầng cấp nước tại khu vực nghiên cứu. Đây được xem là một nguồn dữ liệu nghiệp vụ giá trị cho các nhà khoa học và các nhà quản lý tại thành phố Cần Thơ, là cơ sở cho việc ứng dụng GIS để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cấp nước tại khu vực này.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Ngân, Đinh Diệp Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ và Nguyễn Hiếu Trung, 2019. Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu không gian hỗ trợ công tác quản lý cấp nước tại các quận nội thành Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 77-84.

Các bài báo khác
1 (2021) Trang: '364-369
Tạp chí: Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021
1 (2021) Trang: '219-226
Tạp chí: Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021
(2019) Trang: 31-38
Tạp chí: International Symposium on Geographical Science in the Context ò the Fourth Industrial Revolution
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...