Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 24-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/05/2018

Ngày nhận bài sửa: 11/06/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Efficacy of halophillic bacteria, Burkholderia sp. PL9 and Acinetobacter sp. GH1-1, on the growth and yield of rice cultivar LP5 grown on salt affected soil of rice shrimp farming system in My Xuyen district, Soc Trang province

Từ khóa:

Acinetobacter sp., Burkholderia sp., đất nhiễm mặn, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn tổng hợp IAA, hệ thống lúa tôm

Keywords:

Acinetobacter sp., Burkholderia sp., IAA synthesiing bacteria, nitrogen fixing bacteria, rice shrimp farming system, salt affected soil

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate efficacy of the nitrogen fixer, Burkholderia sp. PL9 and IAA synthesizer, Acinetobacter sp. GH1-1, respectively, isolated from rice cultivated salt affected soils in the shrimp – rice farming system in Soc Trang province on growth and yield of rice cultivar LP5 on salt affected soil of shrimp – rice farming system in My Xuyen district, Soc Trang province. The field experiment was designed as a randomized complete block design with 4 replications and ten treatments. Some parameters including growth, yield components and yield were collected. The results showed that two treatments applied with 50% recommended N (full PK) together with an inoculation of either Burkholderia sp. PL9 or Acinetobacter Sp. GH1-1 had the same plant height, panicle length at the harvesting time (no application for Acinetobacter sp. GH1-1) as the recommended NPK fertilizer treatment without inoculation of bacteria did. Moreover, these two treatments also had a similar panicle numbers/m2 for Acinetobacter sp. GH1-1 and had even higher one for Burkholderia sp. PL9 as compared to the recommended NPK fertilizer treatment without inoculation of bacteria. The rice yield of these two treatments was similar and not significantly different from that of the recommended NPK fertilizer treatment without inoculation. In short, the results showed that both nitrogen fixer, Burkholderia sp. PL9 and IAA plant hormone synthesizer, Acinetobacter sp. GH1-1 had a capacity to provide up to 50% recommended inorganic N fertilizer for rice when grown on salt affected soil.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của hai dòng vi khuẩn Burkholderia sp. PL9 và Acinetobacter sp. GH1-1 phân lập từ đất lúa trong mô hình lúa tôm ở Sóc Trăng và Bạc Liêu lên sinh trưởng và năng suất lúa ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 10 nghiệm thức và 4 lặp lại. Các chỉ tiêu về sinh trưởng, thành phần năng suất và năng suất lúa được thu thập. Kết quả cho thấy khi chủng với hai dòng vi khuẩn thử nghiệm riêng lẻ kết hợp với bón 50% N khuyến cáo và bón đủ phân lân và phân kali giúp chiều cao cây, chiều dài bông ở thời điểm thu hoạch (không áp dụng cho Acinetobacter sp. GH1-1) tương đương với nghiệm thức NPK khuyến cáo không chủng vi khuẩn. Ngoài ra, hai nghiệm thức này còn cho số bông/m2 tương đương (áp dụng cho Acinetobacter sp. GH1-1) và cao hơn (áp dụng cho Burkholderia sp. PL9) so với nghiệm thức bón NPK khuyến cáo không chủng vi khuẩn. Năng suất lúa thực tế của hai nghiệm thức này tương đương và không khác biệt thống kê so với nghiệm thức bón NPK khuyến cáo. Tóm lại, kết quả này cho thấy cả 2 dòng vi khuẩn thử nghiệm đều có khả năng cung cấp đến 50% phân đạm hóa học khuyến cáo cho cây lúa trồng trên nền đất nhiễm mặn.

Trích dẫn: Nguyễn Anh Huy và Nguyễn Hữu Hiệp, 2019. Hiệu quả của vi khuẩn chịu mặn Burkholderia sp. PL9 và Acinetobacter sp. GH1-1 lên sinh trưởng và năng suất lúa LP5 trồng trên nền đất nhiễm mặn mô hình lúa-tôm ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 24-30.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 7-12
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...