Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 7-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 08/01/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Isolation and identification of salt tolerant bacteria capable in nitrogen fixation and IAA synthesis from rice - shrimp soils in Bac Lieu, Soc Trang and Kien Giang provinces

Từ khóa:

Bacillus megaterium, Burkholderia cenocepacia, cố định đạm, định danh, indole acetic acid (IAA), phân lập

Keywords:

Bacillus megaterium, Burkholderia cenocepacia, identification, indole acetic acid (IAA), isolation, nitrogen fixing

ABSTRACT

Using bio-fertilizers has recently been noticeable due to their effects on promoting productivity, improving the quality of agricultural products as well as their environmental friendliness. In this study, all of 116 strains of salt tolerant bacteria were isolated in Burk medium added 10‰ of salt. They were capable of synthesizing ammonium () and indole acetic acid (IAA). Among them, PL2 and PL9 were able to fix nitrogen (3,73 µg/mL and 2,71 µg/mL) and synthesize IAA (45,31 µg/mL and 46,46 µg/mL) relatively.  Based on the 16S rDNA identification, PL2 and PL9 were recognized to be Bacillus megaterium and Bukholderia cenocepacia, respectively.

TÓM TẮT

Việc sử dụng phân bón vi sinh đang được quan tâm vì phân bón vi sinh không những giúp nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng nông sản mà còn thân thiện với môi trường, đặc biệt là trong điều kiện hạn mặn. Trong nghiên cứu này, 116 dòng vi khuẩn chịu mặn được phân lập trên môi trường Burk có bổ sung muối 10‰. Tất cả 116 dòng vi khuẩn đều có khả năng tổng hợp ammonium () và tổng hợp indole acetic acid (IAA). Trong đó, 2 dòng PL2 và PL9 vừa có khả năng cố định đạm vừa có khả năng tổng hợp IAA cao: PL2 tổng hợp  đạt 3,73 µg/mL, IAA đạt 45,31 µg/mL; dòng PL9 tổng hợp  đạt 2,71 µg/mL, IAA đạt 46,46 µg/mL. Hai dòng vi khuẩn được nhận diện bằng phương pháp so sánh trình tự vùng gen 16S rDNA, kết quả dòng PL2 được xác định tương đồng dòng Bacillus megaterium và dòng PL9 được xác định tương đồng dòng Bukholderia cenocepacia.

Trích dẫn: Nguyễn Anh Huy và Nguyễn Hữu Hiệp, 2018. Phân lập và nhận diện các dòng vi khuẩn chịu mặn có khả năng cố định đạm và tổng hợp IAA từ đất sản xuất lúa - tôm ở Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 7-12.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 24-30
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...