Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 267-275
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 16 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ngày 21-23/7/2017
Liên kết:

Fusarium basal rot (FBR) caused by Fusarium oxysporum is one of the most destructive diseases of shallot in Vĩnh Châu, Sóc Trăng. This study aims at testing for the effects of aqueous leaf extracts of Annona glabra and Wedelia calendulacea on FBR under greenhouse and storage conditions to bio-control this disease. Under greenhouse conditions where shallots were inoculated with F. oxysporum before planting, the 5% (w/v) extracts of A. glabra and W. calendulacea significantly reduced the disease incidence (up to 61% and 59%, respectively) and severity (up to 63% and 61%, respectively) at all assessment time points (37, 44, 51, 58 and 65 days after planting). Under storage conditions, all extract treatments exhibited disease-reducing effects at all time points (7, 14, 21, 28 and 35 days after pathogen inoculation). The 5% extracts of A. glabra and W. calendulacea showed highest bio-control efficacy, reducing disease incidence up to 68% and 66%, respectively. Thus, A. glabra and W. calendulacea showed their potentials for large-scale applications to bio-control FBR of shallot.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 104-110
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 23-30
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...