Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2017) Trang: 23-30
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 09 Jun 2016
Revised 03 Oct 2016

Accepted 29 Jul 2017

 

Fusarium basal rot (Fusarium oxysporum) of shallot is a destructive disease, which constrains the production and quality of this crop in Vĩnh Châu (Sóc Trăng, Vietnam). This study aims at screening wild plants with antimicrobial activities to bio-control the disease. Among aqueous extracts of 49 commonly found plant species in Vietnam, the 4% (w/v) leaf extracts of Annona glabra and Wedelia calendulacea exhibited strongest inhibitory effects on the mycelial growth of F. oxysporum (up to 35.3% and 25.7%, respectively) in disc diffusion assays. Furthermore, incubating the conidia in A. glabra extract (4%) resulted in a significant suppression in germination (up to 95.3%). Under net house conditions, soil drenching of both extracts at 4% and 5% concentrations showed an equivalent reducing effect on both disease incidence and severity in shallot plants compared to the chemical treatment. Thus, A. glabra and W. calendulacea show their potentials for large-scale applications to sustainably control Fusarium basal rot of shallot.

Keywords

Biological control, Fusarium basal rot, Fusarium oxysporum, plant extracts, shallot

Cited as: Vinh, N.V., Hao, L.T., Khoa, N.D., 2017. Disease-reducing effects of aqueous leaf extracts of Annona glabra and Wedelia calendulacea on Fusarium basal rot of shallot caused by Fusarium oxysporum. Can Tho University Journal of Science. Vol 6: 23-30.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 104-110
Tải về
(2017) Trang: 267-275
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 16 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ngày 21-23/7/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...