Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2017) Trang: 102-110
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 05 Jul 2016
Revised 07 Jan 2017

Accepted 29 Jul 2017

 

Pouzolzia zeylanica is a medicinal source that people of Asian countries have used to treat various kinds of diseases by traditional method. A lot of research showed that Pouzolzia zeylanica extract contains many bioactive compounds with antioxidant, antimicrobial and antifungal properties. In spray drying process, the carrier was significant effect on physicochemical characteristics. The response surface methodology (RSM) with central composite design (CCD) was applied to optimize maltodextrin (5÷15%) and arabic gum percent (0.06÷0.10%) during spray drying of Pouzolzia zeylanica extract. The physico-chemical characteristics of spray dried powder (bioactive compounds, moisture content as well as particle size distribution) were analyzed.

The results showed that the optimum concentrations of maltodextrin and arabic gum were 8.743% and 0.083%, respectively. At these optimal conditions, the anthocyanin, flavonoid, polyphenol, tannin, moisture content and particle size of obtained spray dried powder were 7.411 mg CE/100g; 30.931 mg QE/g; 27.296 mg GAE/g; 24.654 mg TAE/g, 6.540% and 6.029 mm, respectively.

Keywords

Carriers, optimization, physico-chemical characteristics, pouzolzia zeylanica, spray drying

Cited as: Tan, N.D., Thuy, N.M., 2017. Optimization of carriers (maltodextrin, arabic gum) for spray-drying of Pouzolzia zeylanica extracts using response surface methodology. Can Tho University Journal of Science. Vol 6: 102-110.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 122-131
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 54-61
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 97-105
Tải về
(2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học An toàn Thực phẩm và An ninh Lương thực lần 3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Hồ Chí Minh, 2019
Số chuyên đề tháng 08/2018 (2018) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...