Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 162-168
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/04/2018

Ngày nhận bài sửa: 08/06/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

The study of Nam Bo folklore in Son Nam’s short stories

Từ khóa:

Context, folklore, text

Keywords:

Bối cảnh, văn hóa dân gian, văn bản 

ABSTRACT

In the study of Nam Bo folklore, identifying the source of material was the first task of the researchers. In the process of applying the "folklore in context" theory to find sources of material, the short stories of the writer, Son Nam, have met very well the required criteria. The findings indicate that many of Son Nam's short stories are a source of abundant forms of folklore activities in Nam Bo, which are vital research objectives of “folklore in context” tendency. The article reveals the characteristics, roles and location of this research objective in the study of folklore in Nam Bo.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu văn hóa dân gian Nam Bộ, xác định được nguồn cung cấp tư liệu là nhiệm vụ đầu tiên của nhà nghiên cứu. Trong quá trình vận dụng lý thuyết “folklore trong bối cảnh” để tìm kiếm các nguồn cung cấp tư liệu, các truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam đã đáp ứng rất tốt các điều kiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam là nguồn cung cấp phong phú các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian ở Nam Bộ, mà các sinh hoạt này là đối tượng nghiên cứu quan trọng của hướng nghiên cứu văn hóa dân gian trong bối cảnh. Bài viết chỉ ra những đặc điểm, vai trò và vị trí của đối tượng nghiên cứu này trong nghiên cứu văn hóa dân gian Nam Bộ.

Trích dẫn: Trần Văn Thịnh, 2018. Nghiên cứu văn hóa dân gian Nam Bộ trong bối cảnh từ truyện ngắn Sơn Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 162-168.

Các bài báo khác
315 (2021) Trang: 116-125
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
10/2019 (2019) Trang: 419-428
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2017) Trang: 30-40
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2017-2018, Trường ĐHSP TPHCM, ngày 03/11/2017
(2016) Trang: 211-221
Tạp chí: Hội thảo Khoa học cho học viên và nghiên cứu sinh 2016-2017 tại Đại học SP TP. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 10 năm 2016
(2015) Trang: 105-115
Tạp chí: Hội thảo khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ngày 09/10/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...