Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 127-133
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đối với mọi quốc gia. Chính vì thế, từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ, chưa thừa nhận sự tồn tại khách quan của kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới tư duy, nhận thức từ 1986 đến nay đã khẳng định vai trò ngày càng to lớn của khu vực kinh tế này. Nhờ đó, kinh tế tư nhân trong thực tiễn đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII (2016), kinh tế tư nhân đã được khẳng định với vai trò “là một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Đây là bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng ta qua 30 năm đổi mới đất nước.

Các bài báo khác
1 (2022) Trang: 147-155
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN
1 (2022) Trang: 101-104
Tạp chí: KINH TẾ VÀ DỰ BÁO
1 (2022) Trang: 187-195
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ-TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Ở ĐBSCL
1 (2022) Trang: 289-296
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ-TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Ở ĐBSCL
1 (2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
1 (2021) Trang: 223-230
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY (2019) Trang: 172-182
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY (2019) Trang: 145-158
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...