Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 88-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/10/2012

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Evaluation of the productivity of five seasonal rice varieties planted on sensitive saline soil of Hong Dan district, Bac Lieu province

Từ khóa:

Đất nhiễm mặn, lúa mùa, đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Saline soil, seasonal rice,MekongDelta

ABSTRACT

Hong Dan district, Bac Lieu province located in the region of Mekong Delta where would be directly affected by climate change such as sea water intrusion, high temperature duration and rainfall low. These had caused 22,000 ha of shrimp-paddy rice model becoming unstable (Agricultural Office of Hong Dan district, 2011). A saline tolerant test on ten seasonal rice collected along coastal areas in the MekongDelta were conducted in the greenhouse at electrical conductivity (EC) of 7.81-19.53 dSm-1 based on method described by IRRI (1997). After testing, five rice tolerance from 11.72 dSm-1 to 15.63 dSm-1 were planted at two sites in Hong Dan district, each set of five rice was experimented according to randomized complete block design; EC (water) and ECe (soil) were taken at three stages of rice growth (seedling, reproductive and harvest). Results showed that CTUS1(local named Soi) and CTUS4 (Mot Bui Hong) have high yield (4.5-4.8 ton/ha).

TóM TĂ?T

Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu như là nước biển dâng, nhiệt độ cao và lượng mưa ít. Các yếu tố này là những nguyên nhân làm cho hơn 22.000 ha của mô hình tôm-lúa không canh tác được (Phòng NN & PTNT huyện Hồng Dân, 2011). Thí nghiệm đánh giá khả năng chịu mặn của 10 giống/dòng lúa mùa thu thập dọc các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện theo phương pháp của IRRI (1997). Chọn được 5 giống/dòng lúa có khả năng chịu mặn từ 11,72dSm-1- 15,63dSm-1 tiếp tục đem trồng khảo nghiệm tại 2 xã của huyện Hồng Dân. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, các chỉ tiêu EC được lấy ở 3 giai đoạn của lúa (cấy, tượng khối sơ khởi và thu hoạch). Kết quả thí nghiệm chọn được 2 giống/dòng là CTUS1 (lúa Sỏi) và CTUS4 (Một bụi hồng) có năng suất cao (4,5-4,8 tấn/ha).

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 281-289
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 79-85
Tải về
59 (2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...