Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 5-10
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của bắp Nếp (Zea mays). Thí nghiệm được thực hiện trên đất phèn tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm bốn nghiệm thức và ba lần lặp lại. Trong đó, nghiệm thức NT1 bón phân theo nông dân, không bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh, nghiệm thức NT2 bón bổ sung vôi 800 kg/ha, nghiệm thức NT3 bón bổ sung phân hữu cơ 2.000 kg/ha và nghiệm thức NT4 bón bổ sung vôi 800 kg/ha kết hợp với phân hữu cơ vi sinh 2.000 kg/ha. Kết quả cho thấy, bón bổ sung vôi kết hợp với phân hữu cơ vi sinh giúp tăng năng suất bắp Nếp so với bón vôi hoặc phân vi sinh hữu cơ riêng lẻ, làm tăng lợi nhuận 12,0% so với bón phân theo nông dân không bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh. Để làm tăng năng suất và lợi nhuận của bắp Nếp trên đất phèn cần bón phân vô cơ có bổ sung 800 kg vôi kết hợp với 2.000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...