Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
47 (2016) Trang: 47-53
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là (i) đánh giá hiệu quả của biện pháp bón phân theo địa điểm chuyên biệt (SSNM) đến sinh trưởng và năng suất bắp lai; (ii) xác định hiệu quả kinh tế của bón phân theo SSNM cho cây bắp lai trên đất phù sa không bồi. Thí nghiệm nông trại (on-farm research) được thực hiện trên 3 ruộng nông dân, với ba lần lặp lại vào vụ Đông Xuân 2014 – 2015 tại An Phú – An Giang. Các nghiệm thức bao gồm: SSNM (bón phân theo công thức 197 N – 90 P2O5 – 80 K2O), HCVS+NPK và FFP (công thức phân là 236 N – 126 P2O5 – 46 K2O). Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân theo phương pháp quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt làm tăng chiều cao cây, năng suất hạt bắp và hiệu quả kinh tế. Năng suất hạt bắp của bón phân theo phương pháp quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt tăng 1,5 tấn ha-1 và hiệu quả kinh tế tăng 36% so với phương pháp bón phân truyền thống tại địa phương.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...