Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Liên kết:

Thuan Hoa commune, An Minh district, Kien Giang province with newly coastal alluvial soils has been practiced the shrimp ? rice model in recent years. However, the target of people in this commune only focused on economic benefits without considering the soil and water environment that directly affected to their livelihood. The study "Assessment of the sustainability of shrimp- rice model based on the land suitability zones of Thuan Hoa commune, An Minh district, Kien Giang province" was carried out for identification of the sustainable efficiency zones of shrimp ? rice model. The study was done by using the data of investigating 120 households on the economic, social, environmental aspects.The results of study showed that land unit map has been made by overlapping of the land characteristic map of topsoil, salinity and salinity duration, and resulting 7 land units and 4 physical land suitability zones for rice ? shrimp model. This result was used as a key basis for establishment of sustainable land use scenarios throughout the economic quantitative evaluation of land (FAO, 1976). Three economic suitability zones were identified for shrimp ? rice model in which zone I was most sustainable for rice ? shrimp model. Besides, the zone II also gave economic efficiency but also high risks and while zone III gave high risks for environmental and economic aspects. The model of shrimp - rice in Thuan Hoa commune also faced with many difficulties such as: lack of advanced science and technology of people, capital demand for investment, climatic problems, including poor irrigation systems (water supply and drainage channels.

Keywords: Land suitability, sustainability, shrimp- rice model, Thuan Hoa

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 110-119
Tải về
(2014) Trang: 160-168
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4
1 (2011) Trang: 40
Tạp chí: Revisiting Agrarian Transformations …
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...