Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 99-102
Tạp chí: 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam

This paper proposes an Internet of Thing system architecture based on Wireless Sensor Network (WSN) for agricultural applications. The system consists of sensor nodes and a gateway, which allows a user to monitor environmental data for agriculture using a web browser. The sensor node is a microcontroller based Arduino including wireless module and connected sensors such as temperature, relative humidity, luminosity, air pressure and other sensors. A WiFi interface is deployed to exchange the environmental information from sensor nodes to the gateway running Linux. The gateway manages and transfers data to a Cloud where data were stored and visualized as graphs.

Các bài báo khác
In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds) (2021) Trang: 163-174
Tạp chí: Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series
Vol 2, no 2 (2017) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC)
(2015) Trang: 17-24
Tác giả: Cao Hoàng Tiến
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin, trường Đại học Cần Thơ 2015
(2017) Trang: 16-26
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin và truyền thông
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...