Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 1-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Determine the crystal basement of some gravity anomalies in the Mekong Delta  using Binary Genetic Algorithm

Từ khóa:

Thuật giải di truyền nhị phân, bài toán ngược trọng lực, mặt móng kết tinh

Keywords:

Binary genetic algorithms, inverse gravity problem, crystal basement

ABSTRACT

The inverse gravity problem - especially that to determine the crystal basement - does not have a unique solution so there are many methods to solve it. There are two parts presented in this paper which are (a) the developing of a program to determine the crystal basement from the gravity data using an improved Binary Genetic Algorithm, and (b) its application in interpreting some gravity anomalies in the Mekong delta. The results showed that the program was easy to use, and the maximum depth of the basement of Mekong delta area varies from 0.6 km to 1.7 km which agrees with other previous studies.

TóM TắT

Việc giải bài toán ngược trọng lực - đặc biệt là bài toán xác định mặt móng kết tinh ? là bài toán đa trị, nên đã có nhiều phương pháp được đưa ra. Báo cáo này gồm hai phần (a) xây dựng chương trình xác định mặt móng kết tinh bằng thuật giải di truyền nhị phân cải tiến (b) áp dụng chương trình này để phân tích một số dị thường trọng lực ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các kết quả đạt được cho thấy chương trình dễ sử dụng và các dị thường phân tích cho thấy độ sâu cực đại của mặt móng đi từ 0.6 km đến 1.7 km; các kết quả này phù hợp với các kết quả phân tích trước đây.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 1-11
Tải về
6 (2022) Trang: 2212-2221
Tạp chí: Phát triển Khoa học và công nghệ - Khoa học tự nhiên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...