Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 108-118
Tải về

ABSTRACT

To understand about genetic traits of the two seedless Duong tangerine trees discovered in Mekong Delta (Nguyen Bao Ve et al., 2007), this study was carried out: (i) to find a suitable markers to identify and (ii) to determine the genetic relationship between two seedless Duong tangerine trees and with seedy Duong tangerine trees. The sequence analysis results from ITS region and MatK gene showed that they were similar in seedless and seedy Duong tangerine trees. By RAPD using seven primers (A13, OPH13, SO15, SN20, A02, OPH18 and SN06), there were different bands presented in gel, these makers to identify seedless and seedy Duong tangerine trees, SO15 and A13 primers might use to determine between seedless and seedy Duong tangerine trees, SN06 and SN20 primers might use to distinguish two seedless Duong tangerine trees and seedy Duong tangerine tree; therefore, the genetic relationship between two seedless trees was tightly close (0,92) and closely with seedy tree (0,87).          

Keywords: Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD), molecular markers, primer, seedless, Citrus, Duong tangerine, Citrus reticulata

Title: Application of molecular technology finding markers and determining genetic relationship of two seedless Duong tangerine trees discovered in Mekong Delta

TóM TắT

Để có thông tin về đặc điểm di truyền của hai cây quýt Đường không hột được phát hiện ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (Nguyễn Bảo Vệ et al., 2007), đề tài được thực hiện nhằm: (i) tìm phương pháp đánh dấu phân tử để nhận diện và (ii) xác định mối quan hệ di truyền giữa hai cây quýt Đường không hột với nhau và với cây quýt Đường có hột. Kết quả giải trình tự các nucleotide vùng ITS và gen matK cho thấy giữa hai cây quýt Đường không hột là giống nhau và không khác biệt với cây quýt Đường có hột. Bằng kỹ thuật RAPD với 7 mồi (A13, OPH13, SO15, SN20, A02, OPH18 và SN06), đã ghi nhận có những sai khác về phổ băng DNA, đây là dấu phân tử đ nhận diện hai dòng quýt Đường không hột, mồi SO15 và A13 có thể phân biệt được hai cây quýt Đường không hột với cây quýt Đường có hột, mồi SN06 và SN20 có thể phân biệt được hai cây quýt Đường không hột với nhau và với cây quýt Đường có hột, kết quả phân tích quan hệ di truyền cho phép kết luận hai cây quýt Đường không hột có mối quan hệ gần gũi với nhau (0,92) và gần với quýt Đường có hột (0,87).

Từ khóa: Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD), marker phân tử, mồi, không hột, cam quýt, quýt Đường, Citrus reticulata

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 100-106
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...