Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2021) Trang: 108-119
Tạp chí: Green Materials

Manganese ferrite (MnFe2O4) nanoparticles were synthesized through a coprecipitation method using manganese (II) chloride tetrahydrate (MnCl2·4H2O) and ferric chloride hexahydrate (FeCl3·6H2O) as precursors. The scanning electron microscopy images showed that the as-synthesized particles were granular and about 20 nm. The X-ray diffraction patterns revealed that the manganese ferrite phase was completely decomposed into ferric oxide (Fe2O3) and manganese (III) oxide (Mn2O3) after annealing above 800°C in air. In contrast, its crystalline quality significantly improved when it was annealed in argon. By using the vibrating-sample magnetometry technique, it was demonstrated that the saturation magnetization (M s) of the as-prepared sample (~36.6 emu/g) decreased sharply up to ~5 emu/g after annealing at 1000°C in air and significantly increased to ~77.6 emu/g when it was annealed at 1000°C in argon. Under sunlight radiation, a higher efficiency was observed for manganese ferrite particles annealed in argon in the presence of hydrogen peroxide (H2O2), mainly due to the Fenton reaction between manganese ferrite and hydrogen peroxide. The authors suggest that the presence of hydrogen peroxide and the enhancement of the crystalline quality of the manganese ferrite phase are the two leading factors in improving methylene blue degradation efficiency.

 
Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 85-94
Tải về
(2017) Trang: 118-122
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...