Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 85-94
Tải về

ABSTR ACT

Rice-soybean cropping system was introducted to compare with current 3 rice cropping in Tam Binh district, Vinh Long province from 2004 to 2007. Six farms were selected in which three were practiced the 2 rices + 1 soybean system and the others were control (3 rice cropping system). Crop yield, production cost, gross and net return, benefit cost ratio and some major soil characteristics were recorded and analyzed. Results showed that rice yield was not significant different between the two systems in Winter-Spring crop, but rice-soybean system was overyield compared with the control in Summer-Autumn crop due to the effect of soybean residue in Spring-Summer crop. Production cost was reduced, profit and benefit cost ratio were significantly highter in rice-soybean system. Soybean rotations enrich soil NH4+ and P2O5 after 3 years of farming. Summary, rice-soybean system should be developed in Tam Binh for economical and sustainable farming system development.

Keywords: Three rice cropping system, rice-soybean cropping system, yield, production cost

Title:  Effective evaluation of the 2 rices and 1 soybean cropping system base on three rices soil in Tam Binh district, Vinh Long province (2004-2007)

TóM TắT

Mô hình 2 lúa + 1đậu nành (2L+1ĐN) được thực hiện ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từ năm 2004-2007 nhằm so sánh hiệu quả của chúng so với mô hình 3 lúa hiện có. Sáu hộ nông dân được chọn, trong đó, 3 hộ thực hiện mô hình 2L+1ĐN và 3 hộ trồng 3 vụ lúa/năm (3L). Các chỉ tiêu về năng suất, chi phí sản xuất, thu nhập, lợi nhuận, hiệu quả đồng vốn và một số đặc tính quan trọng của đất được ghi nhận và phân tích. Kết quả, năng suất lúa ĐX tăng, nhưng không có ý nghĩa so với 3L. Năng suất lúa HT ở mô hình 2L+1ĐN cao hơn đối chứng 3L, do đóng góp dinh dưỡng sau khi trồng đậu nành XH. Chi phí sản suất ở 2L+1ĐN giảm làm cho lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn cao hơn so với 3L. Luân canh lúa-đậu nành sau 3 năm đã tăng hàm lượng NH4+ và P2O5. Tóm lại, mô hình luân canh 2L+1ĐN cần được khuyến cáo và áp dụng ở huyện Tam Bình nhằm tăng hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững.

Từ khoá: Lúa 3 vụ, 2 lúa + 1đậu nành, năng suất, chi phí sản xuất

Các bài báo khác
(2017) Trang: 118-122
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...