Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 119-127
Tải về

ABSTRACT

In Winter-Spring season 2006 - 2007, experiments were conducted to select high yielding mungbean varieties which give high economic effect as compared to rice. The experiment also evaluated effect of cowdung increase on rice and mungbean yield in upland and lowland areas in Nui Dai, An Giang province. Results show that the profit of mungbean cropping is higher than that of rice cropping from 1.2 ? 2 millions VND/ ha, and it can replace the Winter - Spring season rice. Three high yielding mungbean varieties include 2 MT (1.64 T/ha), V8-20 (1.64 T/ha), D49 (1.55 T/ha). Optimum dosages of cowdung for upland mungbean practice were 15~20 T/ ha. In the lowland areas, cowdung had no economic effects. Suitable dosages of cowdung for lowland rice were 5 - 10 T/ha, give the yield increase 810 ~ 880 kg/ ha; profit increase 1,23 ~ 1,92 millions VND/ ha, and MRR  1,22 ~ 3.84 in comparison with control.

Keywords:  farming system, upland, lowland,  mungbean

Title: Economical effectiveness of the mungbean in the rotation system with rice in Dai mountain area, An Giang province

TóM TắT

Các thí nghiệm được thực hiện ở vụ Đông xuân 2006-2007 nhằm tuyển chọn giống đậu xanh năng suất cao và có hiệu quả kinh tế hơn và đánh giá năng suất đậu xanh, lúa  đáp ứng với liều lượng phân bò ở ruộng trên và ruộng bưng vùng núi Dài, An Giang. Kết quả cho thấy lợi nhuận của cây đậu xanh đều cao hơn so với vụ lúa từ 1,2 đến 2 triệu đồng/ha và có thể thay thế lúa vụ Đông Xuân Ba giống đậu xanh năng suất cao gồm 2 MT  (1,64 T/ha), V8-20 (1,64T/ha), D49 (1,55 T/ ha). Mức phân bò tốt nhất đối với đậu xanh ruộng trên 15 - 20 T/ ha nhưng đối với ruộng bưng tất cả các mức phân bò đều không có hiệu quả kinh tế. Liều lượng phân bò thích hợp đối với lúa ruộng bưng từ 5 ~ 10 T/ha, năng suất tăng thêm 810 ~ 880kg/ha, lợi nhuận tăng thêm 1,23 ~ 1,92 triệu đ/ha và MRR từ 1,22 ~ 3,84  so với đối chứng.

Từ khóa: hệ thống canh tác, ruộng trên, ruộng bưng, đậu xanh, phân bò

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 109-118
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 57-66
Tác giả: Nguyễn Văn Minh,
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...