Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 57-66
Tác giả: Nguyễn Văn Minh,
Tải về

ABSTRACT

Return of agriculture accounts for 85% of farmer's households income, in which the poor group earns per capita under the poverty line 200,000VND/ month, return of average group - 286,000 and rich group - 1,225,000VND/ month. Upland fields, cultivated only one season per year, such as traditional rice, Summer-Autumn rice, yam bean, ginger, cassava, mung bean, peanut are from 20 to 81 millions VND/ha/year. Lowland fields inner high dikes, cultivated three seasons per year, grow either 3-seasonal rice or 2-seasonal rice+field crops (mung bean, water melon) earn the high return over 40 millions VND. Lowland fields without high dike, cultivated two seasons per year, get return approximately 25 millions VND with early Summer-Autumn rice and Winter crops (mung bean, water melon for VN new year). It is necessary to solve the capital problem for farming, beef raising and the water for upland crops irrigation in order to increase the number of crop, to increase return and to alleviate poverty.

Keywords: farming system, upland, lowland

Title: Construction of sustainable farming systems in term of transfering of the crop structure on sandy upland in Bay Nui zone, An Giang province

TóM TắT

Thu nhập hộ từ nông nghiệp chiếm 85%, trong đó nhóm nghèo dưới ngưỡng nghèo 200.000đ/tháng, nhóm trung bình 286.000đ/tháng, nhóm giàu 1.225.000đ/tháng. Ruộng trên chỉ trồng 1 vụ trong số các loại như lúa mùa, lúa Hè ? Thu, củ sắn, gừng, khoai mì, đậu xanh hoặc đậu phộng với thu nhập từ 20 đến 81 triệu đồng/ha/năm. Ruộng bưng trong đê bao trồng 3 vụ lúa hoặc 2 lúa 1 màu ( đậu xanh, dưa hấu) thu nhập cao trên 40 triệu đồng. Ruộng bưng không đê bao 2 vụ gồm Hè ? Thu sớm và cây vụ Đông (đậu xanh, dưa hấu Tết), thu nhập trên dưới 25 triệu đồng. Cần giải quyết vốn đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi bò và nước tưới cho ruộng trên để tăng vụ, tăng thu nhập, giảm nghèo.

Từ khóa: hệ thống canh tác, ruộng trên, ruộng bưng

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 119-127
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...