Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 7-11
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/05/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

 

Title:

Isolation and selection of some fungi having antibacterial activity from the soil of Ninh Kieu District, Can Tho City

Từ khóa:

Fusarium solani,  gene ITS, hoạt tính kháng khuẩn, Penicillium pinophilum, vi sinh vật đất

Keywords:

Antibacterial activities, gene ITS, Fusarium solani, Penicillium pinophilum, soil fungi

ABSTRACT

This study aimed to isolate and characterize antibacterial fungi strains  from soil samples collected in Ninh Kieu District, Can Tho City. Seven fungi isolates exhibited high antibacterial activities towards bacterial pathogens, such as Bacillus subtilis, E. coli, Edwardsiella ictaluri, and Aeromonas hydrophila, were screened. Among these isolates, two isolates exhibiting highest antibacterial activity were selected. Based on morphological study, these two isolates belonged to Penicillium and Fusarium genus. Furthermore, ITS sequence analysis and BLAST search results on NCBI genbank database revealed that two selected antibacterial fungi isolates were Penicillium pinophilum and Fusarium solani species.

TóM TắT

Đề tài nhằm mục đích phân lập và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của một số chủng nấm sợi từ đất ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của các chủng nấm sợi đã phân lập bằng phương pháp khối thạch trên các loài vi khuẩn gây bệnh ở người và động vật như E. coli, Bacillus subtillis, Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri cho thấy ba trong bảy chủng nấm có hoạt tính kháng ba loại vi khuẩn kiểm định, và qua khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của dịch trích sinh khối của ba chủng nấm kháng được ba loại vi sinh vật kiểm định, đã tìm ra được hai chủng nấm có hoạt tính kháng khuẩn cao nhất. Định danh bằng khảo sát hình thái dưới kính hiển vi quang học vật kính 40X, và giải trình tự gene ITS kết hợp sử dụng phần mềm BLAST trên ngân hàng gene NCBI cho thấy có khả năng hai chủng nấm này thuộc loài Penicillium pinophilumFusarium solani.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 26-35
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 30-37
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 32-39
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 42-48
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 56-64
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 74-78
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...