Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 74-78
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/03/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Field - mouse blood permanent slide staining with wright - giemsa stain

Từ khóa:

Tiêu bản cố định, chuột đồng, mô máu, thuốc nhuộm Wright - Giemsa

Keywords:

Fixed specimen, Field-mouse, blood cell, Wright - giemsa stain

ABSTRACT

Field-mouse blood permanent slide stained with Wright - Giemsa stains in PH 7,4 phosphate buffer gave  the high contrast in
colours between nucleus and cytoplasm, cytoplasm and
granules. Erythrocytes and five major types of leukocytes: neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes are distinguishable under the light microscope.

TóM TắT

Tiêu bản cố định mô máu chuột đồng được thực hiện bằng thuốc nhuộm Wright - Giemsa pha trong dung dịch đệm photphat pH 7,4 có sự tương phản rõ nét giữa màu của nhân và màu của tế bào chất, giữa màu của nền tế bào chất và màu của hạt. Có thể phân biệt được hồng cầu và 5 loại bạch cầu: bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, Bạch cầu ưa bazơ, bạch cầu lympho và bạch cầu mono dưới kính hiển vi quang học.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 26-35
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 30-37
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 32-39
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 42-48
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 56-64
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 7-11
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...