Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 32-39
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Optimisation of culture conditions for chitinase production by penicillium citrinum isolated from can gio mangrove forest

Từ khóa:

Rừng ngập mặn  Cần Gio, enzyme chitinase, Penicillium citrinum, lên men bán rắn

Keywords:

Can  Gio  mangrove forest, Chitinase, Penicillium citrinum, solid  substrate  conditions

ABSTRACT

Penicillium citrinum exposing chitinolytic activity was isolated from Can Gio mangrove forest. Conditions affecting the production of chitinases by Penicillium citrinum were optimised under solid substrate fermentation (SSF). The most suitable conditions for chitinase production by P. citrinum  were 106 spore/g culture medium containing 10% chitin, 2% NaCl with pH 4.5 and moisture of 60-80%; the incubation  time was 36 hours at 40oC. Penicillium citrinum yielded maximum chitinase 0.144 U/ml. Chitinase was partially purified with (NH4)2SO4 showed optimum activity at temperature 60oC and pH 6.0.

Tóm tắt

Chủng Penicillium citrinum có hoạt tính chitinase được phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ. Các điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sự sinh tổng hợp enzyme chitinase đã được tối ưu trong môi trường lên men bán rắn. Mật độ bào tử 106 bào tử/g môi trường nuôi cấy có chứa 10% chitin, 2% NaCl, với pH 4,5 và ẩm độ ban đầu 60-80%, thời gian nuôi cấy 36 giờ ở  nhiệt độ 40oC, là thích hợp nhất cho sự sinh tổng hợp chitinase của chủng nấm này. Hoạt tính chitinase cao nhất của chủng này là 0,144 U/ml. Dịch enzyme được tinh sạch sơ bộ bằng (NH4)2SO4 có hoạt tính chitinase cao nhất ở nhiệt độ 60oC và pH 6,0.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 26-35
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 30-37
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 42-48
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 56-64
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 7-11
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 74-78
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...