Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 306
Tác giả: Lê Thanh Toàn
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 315
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 407
Tác giả: Ngô Ngọc Hưng
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 419
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 447
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 55
Tạp chí: HN SV NCKH
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1250
Tạp chí: HN SV NCKH
Số tạp chí 1(2012) Trang: 282
Tạp chí: Mô hình và hướng đào tạo
Số tạp chí 1(2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
Số tạp chí 1(2012) Trang: 481
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 492
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 256
Tạp chí: Xuất khẩu Lúa gạo Việt Nam
Số tạp chí 1(2012) Trang: 221
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: HN Khoa học - Đào tạo KCN
Số tạp chí 1(2012) Trang: 179
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Phòng chống rầy nâu …
Số tạp chí 1(2012) Trang: 30
Tác giả: Ngô Thành Trí
Tạp chí: Bệnh hại Thực vật VN
Số tạp chí 1(2012) Trang: 413
Tạp chí: Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ III
Số tạp chí 1(2012) Trang: 211
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí 1(2012) Trang: 75
Tác giả: Phan Phương Lan
Tạp chí: Hội thảo Hệ thống đào tạo tín chỉ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...