Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 80-86
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/03/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Isolation of native bacterial strains having a degradation capacity for PBZ originate from orchard gardens in some provinces of Mekong Delta, Vietnam

Từ khóa:

Chất kích thích ra hoa, Paclobutrazol, phân hủy sinh học, vi khuẩn phân lập

Keywords:

Bacterial isolates, biodegradation, Paclobutrazol, plant flowering regulator

ABSTRACT

To find out bacterial isolates having ability to degrade Paclobutrazol (PBZ), a plant flowering regulator, four soil samples were collected from four different orchard gardens located in Cho Lach, Ben Tre; Cai Lay, Tien Giang and Phong Dien, Can Tho (2 samples) where farmers have intensively applied PBZ in their gardens for a long history. Bacteria from soil samples were enriched in minimal salt medium (MSM) containing PBZ as a only carbon source for bacteria?s growth. Thirty bacterial strains were isolated from the enrichment step. Eight out of 30isolates were selected to examine their degradation capacity for PBZ in MSM liquid media containing 15 ppm of PBZ for 15 days in the dark at room temperature on a shaker. Results from experiment showed that among 8 tested bacterial strains, only 2 bacterial isolates coded as CT2-29 and CT3-18 revealed their high degradation capacity for PBZ. After 15 incubation days, 15,53% and 16,41% of the initially applied PBZ concentration were degraded by CT2-29 and CT3-18, respectively and the results of the 16S rRNA gene sequence analysis showed that these 2 PBZ degrading bacterial strains were genetically identified as species of Burkholderia sp. CT2-29 and Burkholderia cepacia CT3-18, respectively.

TóM TắT

Để tìm ra các dòng vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy thuốc kích thích ra hoa cây trồng Paclobutrazol (PBZ), bốn mẫu đất được thu thập từ bốn vườn trồng cây ăn trái ở 3 địa điểm như sau: Chợ Lách, Bến Tre; Cai Lậy, Tiền Giang và Phong Điền, Cần Thơ (2 mẫu), là các mẫu đất thuộc các vườn cây ăn trái đã sử dụng lâu dài và thường xuyên Paclobutrazol trong quá trình canh tác. Qua quá trình làm giàu mật số vi khuẩn và phân lập trong môi trường khoáng tối thiểu loãng chứa PBZ như nguồn carbon duy nhất cho sự phát triển của vi khuẩn, tổng cộng 30 dòng vi khuẩn được phân lập. Tám trong số 30 dòng vi khuẩn trên được kiểm tra khả năng phân hủy PBZ của chúng trong môi trường khoáng tối thiểu (MM) có bổ sung 15 ppm PBZ trên máy lắc, trong điều kiện phòng thí nghiệm và trong tối trong 15 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy chỉ có 2 dòng vi khuẩn kí hiệu CT2-29 và CT3-18 có khả năng phân hủy PBZ cao hơn các nghiệm thức còn lại và phân hủy lần lượt là 15,53% và 16,41% của nồng độ PBZ ban đầu (15 ppm). Kết quả giải mã trình tự đoạn gen 16S rRNA cho thấy 2 dòng vi khuẩn này được định danh lần lượt như là Burkholderia sp. CT2-29 và Burkholderia sp. CT3-18.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...