Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 59-66
Tải về

ABSTRACT

This paper introduces the composition and distribution of earthworms in belt ofTienRiver. A total of 17 species of earthworms have been found in this area. Among them, Dic. bolaui, Gor. elegans, Ph. campanulata were the first to be found in theMekongDelta. Among 7 genus which we have found, there were 10 species of the genus Pheretima. There were three morpho - ecological groups of earthwroms. There was the least species in humus group (3 species). In belt of Tien river, composition of earthworms were the highest in middle stream but density and biomass were the highest in the upper reaches and lower sections. Composition of earthworms were the highest in perennial land but density and biomass were the highest livestock farms. There was one dominant species for each biotope.This area, most of earthworms were hollow group. There were 2 spcies of oscillate group, no species lived in deep.

Keywords: earthworms, belt ofTienRiver, morpho - ecological group

Title: Composition and distribution of earthworms in the belt of Tien river

TóM TắT

Bài báo này giới thiệu thành phần loài và đặc điểm phân bố của các loài giun đất ở vành đai sông Tiền. Có 17 loài giun đất được tìm thấy ở khu vực này. Trong số đó có 3 loài Dic. bolaui, Gor. elegans, Ph. campanulata mới được tìm thấy lần đầu ở đồng bằng sông Cửu Long. Giống Pheretima có số loài nhiều nhất. Có đủ 3 nhóm hình thái sinh thái ở khu vực này, trong đó nhóm thảm mục có số loài ít nhất. Trong vành đai sông Tiền, thành phần loài giun đất ở trung lưu là nhiều nhất nhưng mật độ và sinh khối ở thượng nguồn và hạ lưu cao hơn. Sinh cảnh đất trồng cây lâu năm có thành phần loài phong phú nhất nhưng mật độ và sinh khối cao nhất ở sinh cảnh vườn cạnh khu chăn nuôi. Mỗi sinh cảnh đều có 1 loài ưu thế đặc trưng cho chính nó. Các loài giun đất trong khu vực này chủ yếu là nhóm ở nông, có 2 loài thuộc nhóm dao động (Ph. elongata, Ph. juliani), không có loài nào thuộc nhóm ở sâu

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 106-119
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 143-153
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 33-43
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 96-107
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 97-109
Tải về
38(4) (2016) Trang: 442-448
Tạp chí: Tạp chí Sinh học
1 (2012) Trang: 202
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
57 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Che Bio Sci
1 (2012) Trang: 385
Tạp chí: Nghiên cứu giảng dạy Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...