Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2018) Trang: 99-105
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nghiên cứu hiệu quả tài chính mô hình canh tác 3 vụ lúa và mô hình 2 lúa - 1 màu tại tỉnh Hậu Giang được thực hiện năm 2017. Phương pháp nghiên cứu là thu thập số liệu bằng phương pháp phỏng vấn nông hộ với bảng câu hỏi soạn sẵn phỏng vấn 180 nông hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông dân áp dụng mô hình 2 lúa - 1 màu mang lại hiệu quả tài chính cao hơn so với nhóm nông hộ trồng 3 vụ lúa. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của nhóm hộ trồng 2 lúa - 1 màu là 0,49 cao hơn so với nhóm hộ trồng 3 vụ lúa là 0,41. Nhóm hộ trồng rau ăn lá cho lợi nhuận cao hơn so với các nhóm hoa màu được trồng trên đất lúa. Kiểm định sự khác biệt về chi phí đầu tư, lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn của 2 mô hình canh tác cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa α=5%. Kết quả khảo sát cho thấy những khó khăn của nông dân trong quá trình chuyển đổi cơ cấu từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa – 1 màu là giá cả của các sản phẩm hoa màu không ổn định, thiếu lực lượng lao động trong các mô hình canh tác hoa màu trên đất lúa.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 106-113
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 122-127
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 31-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 62-73
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 70-77
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 87-95
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 92-101
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 98-106
Tải về
7/2019 (2019) Trang: 309-316
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
(2017) Trang: 145-152
Tạp chí: The International Scientific Workshop on Scientific Research for Training Assignment in Kien Giang province, Viet Nam on December, 22nd 2017
4 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
(2016) Trang: 220-231
Tạp chí: Hội nghị Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hôi nhập, tổ chức tại Khoa Phát triển Nông thôn - Trường Đại học Cần Thơ, ngày 30/12/2016
Huỳnh Quang Tín (2016) Trang: 42-53
Tạp chí: Kỷ yếu khoa học thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...