Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 1 (2022) Trang: 50-59

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Nghiên cứu thu thập các số liệu liên quan, phỏng vấn các tổ chức kinh tế và tham vấn ý kiến chuyên gia để xác định các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố bằng phương pháp đánh giá đa tiêu chí (MCE). Kết quả đã xác định được ba nhóm yếu tố chính và 12 yếu tố phụ tác động đến công tác giao đất, cho thuê đất với yếu tố nguồn vốn giải phóng mặt bằng, khả năng tài chính của tổ chức kinh tế có mức độ tác động nhiều. Yếu tố hỗ trợ vay vốn, giá đất ít ảnh hưởng. Các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế cũng đã được đề xuất. Trong đó, các giải pháp về nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch và đánh giá khả năng tài chính của tổ chức kinh tế trước khi thực hiện giao đất, cho thuê đất trong thời gian tới nên ưu tiên triển khai.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...