Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang:

Dữ liệu lưu lượng nước thực đo tại các trạm quan trắc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, thủy lợi và nông nghiệp. Lưu lượng nước thực đo tại các trạm trên sông Tiền và sông Hậu được tính toán bằng các phương pháp khác nhau dựa theo chế độ mùa kiệt hoặc mùa lũ. Tuy nhiên tại vị trí sông Vàm Nao, nơi hợp lưu của sông Tiền và sông Hậu, cơ chế dòng chảy phức tạp, việc tính toán lưu lượng nước cần sự chính xác cao. Bài báo được viết dựa trên kết quả mô hình dòng chảy hai chiều được tính toán trên phần mềm Telemac 2D đã được thực hiện trước đó cho khu vực nghiên cứu từ trạm Châu Đốc và trạm Tân Châu xuống đến trạm Long Xuyên và trạm Chợ Mới. Mục tiêu chính của bài báo này là đánh giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa lũ tại trạm Vàm Nao. Dựa trên số liệu thực đo về lưu lượng và mực nước trên sông Vàm Nao bằng máy ADCP của 2 đợt khảo sát trong các ngày đặt trưng của mùa kiệt từ ngày 3-6/05/2018 và mùa lũ từ ngày 26-28/9/2018 và kết quả mô hình thủy lực 2 chiều đã thực hiện (Tánh và ctv., 2021), chúng tôi tiến hành kiểm tra và đánh giá lại dữ liệu lưu lượng nước thực đo mùa lũ tại trạm Vàm Nao năm 2017. Chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng phương pháp tính toán lưu lượng mùa lũ tại trạm Vàm Nao là cần được khắc phục và đề xuất phương pháp hợp lí để tính toán lưu lượng nước mùa lũ tại trạm Vàm Nao.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...