Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ tiêm phòng và đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng bệnh cúm gia cầm độc lực cao type A/H5 (H5 highly pathogenic avian influenza, H5 HPAI) trên đàn gia cầm tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019–2020. Nghiên cứu tiến hành thông qua điều tra hồi cứu tình hình chăn nuôi, số liệu tiêm phòng và đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng trên đàn gia cầm của tỉnh Đồng Tháp được cung cấp bởi Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm type A/H5 có sự khác biệt giữa các huyện/thành phố giai đoạn 2019–2020 với gần 6/12 huyện/thành phố có tỷ lệ đàn gia cầm được tiêm phòng dưới 70%. Tỷ lệ tiêm phòng trên vịt cao hơn gà ở các huyện/thành phố. Tỷ lệ số đàn đạt bảo hộ sau tiêm phòng tăng từ 59,46% (năm 2019) lên 84,62% (năm 2020). Tỷ lệ bảo hộ trên vịt tăng từ 77,78% (2019) đến 89,05% (2020), cao hơn gà (50,00%, năm 2019 và 60,61%, năm 2020). Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đánh giá tình hình tiêm phòng và đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng H5, từ đó giúp triển khai các phương án nâng cao công tác tiêm phòng tại các huyện/thành phố nhằm kiểm soát hiệu quả H5 HPAI tại tỉnh Đồng Tháp.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...