Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Phản ứng tách nước từ glucose thành 5-hydroxylmethylfurfural (HMF) là một trong phản ứng quan trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu sinh khối. Nghiên cứu này nhằm tổng hợp chất xúc tác để sản xuất HMF từ glucose với hiệu suất cao. Vật liệu P-UiO-66 đã được tổng hợp và xác định tính chất thông qua nhiễu xạ XRD, SEM và FT-IR. Chất xúc tác tổng hợp thể hiện hoạt tính rất cao trong phản ứng tách nước từ glucose thành HMF. Hiệu suất HMF thu được là 99% trong điều kiện tối ưu (180oC, 8  giờ, 0.05 g chất xúc tác). Hơn nữa, chát xúc tác này có độ bền vào và có thể tái sử dụng nhiều lần mà không giảm hoạt tính đáng kể

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...